"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

Sufizam 2015/10

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

28.10.2015.

Žena u tarikatu

https://www.joomag.com/magazine/kelamul-%C5%A0ifa-br-7-jesen-1426-2005/0012873001445714625

21.10.2015.

OPORUKA VJEROVJESNIKA, s.a.v.s., hz. Aliji -2.dio

 

Vasijetu-n-Nebi li-’Ali - Nekoliko savjeta od hz. Muhammeda, s.a.v.s., hz. Aliji, k.v.

O, Alija, provedi jedan dio noći u noćnom
namazu, pa makar to iznosilo koliko muža jedne
ovce. Dovom se obraćaj svome Gospodaru, bit će
ti uslišana. Uzvišeni Allah je rekao: ‘...i oprost u
osvit dana tražili!’ (Alu Imran, 17).

O, Alija, gasuli umrle, jer ko gasuli umrle
ima sedamdeset magfireta (oprosta) a da se samo
jedan od njih raspodijeli na (sve) ljude opet bi
ga preteklo!’ Upitao sam Allahovog Poslanika
šta treba da uči onaj ko gasuli mejita, da li: Gufraneke
ja Rahmanu (Oprosti mu, o Milostivi)?!,
i on je rekao: ‘To neka uči dok ga gasuli!’

O, Alija,ne kreći sam na put. Šejtan je s onim ko je sam.
Od dvojice je dalje. O, Alija, kad čovjek putuje
sam biva izložen zavođenju. Isto tako i dvojica.
Tri i više su grupa (nefer).

O, Alija, na putovanjima se na zadržavaj u
tjesnacima, jer su ona stjecište divljih zvijeri i zmija.
O, Alija, ne jašite trojica (konja, magarca...,) -
odjednom - jer je jedan od njih proklet a to je onaj
na pročelju. O, Alija, kad ti se rodi dijete, muško
ili žensko, prouči mu ezan na desno uho a ikamet
na lijevo. Šejtan mu neće moći nauditi.

O, Alija, ne prikučuj se svojoj ženi prve noći
u mjesecu i kad je mjesec na sredini (mlađak i
uštap), jer ako dođe dijete iz takve noći bit će pod
džinskim utjecajem. ‘Zašto Allahov poslaniče’,
upitao sam ja. ‘Zato što, tada, džini masovno
opće sa svojim družicama. Zar ne znaš kako se
ponaša onaj ko je pod džinskim utjecajem za
vrijeme mlađaka i uštapa?’, odgovorio je Allahov
Poslanik.

O, Alija, kad te spopadne neka tegoba ti reci:
‘Allahu moj, ja Te molim Muhammedovim (a.s.)
statusom kod Tebe, i statusom njegove porodice,
da mi olakšaš ovu moju tegobu!’, a kad hoćeš da
uđeš u neko mjesto prouči: ‘Allahu moj, od Tebe
molim dobro ovog mjesta i dobro koje si mu propisao!
Molim Te da me sačuvaš od njegova zla i
zla koje si mu propisao! Allahu moj, opskrbi me
njihovim dobrom, a sačuvaj me od njihova zla.
Učini da me njegovi stanovnici lijepo prihvate a
i ja da lijepo prihvatim i zavolim njegove dobre i
pobožne stanovnike!’

O, Alija, kad hoćeš da odsjedneš u nekoj kući
(stanu) ti reci: ‘Allahu moj, učini ovo odmaralište
blagoslovljenim i podari mu svako dobro’ - bit ćeš
darovan onim što je dobro i sačuvan od onoga što
je zlo.

O, Alija, čuvaj se prepirke. Iz nje nećeš izvući
nikakvu mudrost a zabluđivanja nisi sačuvan. O,
Alija, ne ulazi u kupatilo bez prekrivača - proklet
je i onaj koji gleda i onaj u koga se gleda!

O, Alija, ne stavljaj prsten na kažiprst i srednjak
- to je bio običaj Lutovog naroda. O, Alija,
ništa ne uči iz Kur’ana kad si na ruku’u i na
sedždi. O, Alija, izbjegavaj rasprave jer nište dobra
djela. O, Alija, ne zatvaraj kuću pred prosjakom
makar ti došao i na konju. Daj mu nešto, jer
sadaka prije stigne do Allaha negoli do prosjakove
ruke. O, Alija, porani sa sadakom, jer sadaka
preduhitruje belaje. O, Alija, drži se lijepog vladanja
i ponašanja. Time ćeš postići stepen trajnog
postača. O, Alija, čuvaj se srdžbe jer Iblis ima
najveću moć nad čovjekom dok je on u stanju
srdžbe. O, Alija, čuvaj se neukusne šale jer odnosi
vedrinu i čilost sa lica ljudi.

O, Alija, uči suru Ihlas jer je ona brana od
siromaštva; čuvaj se lihvarenja jer je u njemu šest
mahana. Tri se vežu za dunjaluk a tri za ahiret.
One koje se vežu za dunjaluk su: nenadno nestaje,
odnosi bogatstvo, smanjuje nafaku. One koje
se odnose na ahiret su: teško polaganje računa,
dovodi do izljeva srdžbe Gospodara svjetova,
uzrokuje trajno boravište u Vatri. O, Alija, kad
ulaziš u kuću nazovi selam ukućanima, umnožit
će ti se berićet kuće. O, Alija, budi naklonjen
siromasima i nevoljnicima, Allah će te voljeti. O,
Alija, ne tjeraj siromaha ili nevoljnika sa kućnog
praga da tebe meleki ne bi tjerali od sebe na Danu
polaganja računa. O, Alija, ne zanemaruj sadaku
jer ona odagnava zlo od čovjeka. O, Alija, izdvajaj
i troši na svoju porodicu; ne strahuj da će ti to
umanjiti nafaku dok je Gospodara Arša.

O, Alija, kada se ispneš na životinju (konja,
mazgu, devu...) ti reci: ‘Hvala Allahu Koji nas je
ovim darovao, Koji nas je naputio u islam, Koji
nam je darovao Muhammeda (a.s.!) Slavljen neka
je Onaj koji ih je nama potčinio! Mi ih ne bismo
mogli potčiniti bez Njega; Njemu ćemo se, na
koncu, svi povratiti!’ O, Alija, ne ljuti se kad ti se
rekne: ‘Boj se Allaha’. To može donijeti tugu na
Dana svođenja računa. O, Alija, Allah voli kad
Njegov rob uči ovu dovu: Allahum-magfir li fe
innehu la jagfiruz-zunube illa ente (Allahu moj,
Ti meni oprosti grijehe moje, jer grijehe možeš
oprostiti samo Ti.) Uzvišeni tada rekne: ‘Meleki
moji, ovaj rob Moj zna da jedino Ja opraštam grijehe;
budite svjedoci da sam mu oprostio!’

O, Alija, kada oblačiš novu odjeću ti reci: ‘Bismillah,
hvala Allahu koji me je odjenuo, dao mi
da prekrijem sramotni dio svoj i da se ne molim
stvorenjima!’ – haljinka ti se neće spustiti ni do
koljena a bit će ti oprošteno. O, Alija, ko daruje
odjeću siromahu, siročetu, obuče nekoga ko
nema šta obući, on je u Allahovoj blizini, pažnji
i zaštiti sve dok je taj neko nosi na sebi. O, Alija,
kad ulaziš u neko mjesto ti reci: Bismillahi ve
billah, ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne
muhammeden abduhu ve resuluh (Sa imenom
Uzvišenog Allaha, svjedočim da nema boga osim
Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov rob
i poslanik.) Uzvišeni Allah tada rekne melekima:
‘Ovaj Moj rob Me spominje, dok su Me drugi
ljudi smetnuli s uma. Budite svjedoci da sam mu
oprostio’. O, Alija, Allah voli kad Ga neko spominje
u čaršiji.

O, Alija, kad uđeš u džamiju ti reci: ‘Bismillahi
ves-salatu ala resulillah, allahum-meftah li ebvabe
fadlike (U ime Allaha, salavat na Allahovog
pos lanika!Allahu moj, otvori mi kapije svoje dobrote.)

 

 

 

O, Alija, kad čuješ mujezina
da uči ezan izgovaraj što i on izgovara -
nagrada će ti biti kao i njegova! O, Alija, kad završiš
sa uzimanjem abdesta ti prouči: ‘Ešhedu en
la ilahe illallah ve enne muhammeden resulullah!
Allahumedž’alni minet-tevvabin vedž’alni minel
mutetahhirin (Svjedočim da nema boga osim
Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov
poslanik! Allahu moj, daj da budem od onih koji
se mnogo kaju i onih koji se mnogo čiste), bit ćeš
čist od gijeha kao na dan kad te je majka rodila;
otvorit će ti se osam džennetskih kapija i bit će
ti rečeno: ‘Uđi kroz koju kapiju želiš!’ O, Alija,
kad završiš sa jelom ti reci: Elhamdu lillahil-lezi
at’amena ve sekana ve dže’alena minel muslimin
(Hvala Allahu Koji nas je nahranio, Koji nam je
žeđ utolio, Koji je dao da smo mislimani.) O, Alija,
kad se napiješ vode ti reci: ‘Hvala Allahu koji
nas je napojio ukusnom i pitkom vodom, milošću
Svojom, a nije je učinio slanom i gorkom
zbog grijeha naših!’ - bit ćeš upisan u one Allahu
zahvalne. 

O, Alija, čuvaj se laži, laž čini da lice pocrni.
Onoga ko poziva na laž Allah upiše u lašce, a onog
ko poziva na istinu upiše u one iskrene. Laž je
oprječna imanu. O, Alija, kloni se ogovaranja, jer
ogovaranje kvari post postaču. Ko ogovara ljude
jest će njegovo tijelo na Sudnjem danu. O, Alija,
kloni se klevete, jer klevetnik neće ući u Džennet.
O, Alija, ne zaklinji se Allahom ni kad si u pravu
ni kad si u krivu. Allah se neće smilovati nekome
ko se Njime, lažno, zaklinje. O, Alija, ne uvlačite
Allaha u svoje razmirice. O, Alija, imaj kontrolu
nad jezikom; navikni ga da govori ono što je dobro.
Na Danu polaganja računa čovjek ni od čega
neće strepiti kao od vlastitog jezika. O, Alija, čuvaj
se prkosa jer prkos, na koncu, donosi kajanje.
O, Alija, čuvaj se pohlepe, jer je ona iz Dženneta
izvela tvog praoca Adema. O, Alija, kloni se zavisti,
jer zavist guta dobra djela kao što vatra guta
suharke.
Teško li se onome ko ljude pothranju- je
lažnim nadama - teško li se njemu,
teško li se njemu! O, Alija, upotrebljavaj misvak,
jer on ustima podaruje lijep miris, pričinjava zadovoljstvo
Gospodaru i čuva zube od propadanja.
O, Alija, održavaj čistoću između zuba, jer
melekima pričinjava veliku neugodnost da vide
ostatke hrane između zuba Allahovih robova!’

Alija je rekao: ‘Reci mi nešto o riječima Uzvišenog:
‘I Adem primi od Gospodara svoga
neke riječi i On mu oprosti’. (el Bekare, 37) - šta
znače te riječi? Allahov Poslanik je odgovorio:
‘Uzvišeni Allah je spustio Adema u zemlju zvanu
Indija, a Havu u Džedu (grad u današnjoj Saudijskoj
Arabiji, op. prev.), zmiju u Isfahan a Iblisa
u Bejsan. U Džennetu nije bilo nikog ljepšeg
od zmije i pauna. Zmija je imala noge kao noge
kamile, i kad se Iblis - Allah ga prokleo! - uvukao
u njena njedra zaveo je Adema, a.s., i obmanuo
ga. Allah se rasrdio na zmiju pa ju je ostavio bez
nogu. Rekao joj je: ‘Hranu ćeš sticati pužeći na
trbuhu jer ću te učiniti da pužeš na njemu. Allah
se ne smilovao onome ko se tebi smiluje!’ Allah
se rasrdio i na pauka pa ga je ostavio bez ruku jer
je bio Iblisov putovođa do stabla.

O, Alija, kad vidiš zmiju u svom okućištu
nemoj je odmah ubiti. Zatraži od nje da ode odatle
- tri puta to učini. Ako se vrati i po četrvrti
put onda je ubij! O, Alija, kad vidiš zmiju na putu
ubij je, jer ja sam naložio džinu da se, na putu, ne
može prikazati u liku zmije. Stoga, ko tako postupi,
taj mu je postupak njegov opravdan. O, Alija,
četiri su pokazatelja nečije patnje: ukočenost
pogleda, bezosjećajnost, izgubljenost nade,
ljubav prema ovome svijetu. O, Alija, čuvaj se četiri
stvari: zavisti, pohlepe, srdžbe i laži.

O, Alija, hoćeš li da ti ukažem na najgori soj
ljudi. ‘Hoću!’ – rekao sam ja. ‘To su oni koji jedu
sami, koji sprječavaju pomoć drugima i koji se
nehumano odnose prema potčinjenom!’ - rekao
je Muhammed, a.s. ‘A hoćeš li da ti reknem ko
je gori od svih njih zajedno?’ – upitao je Muhammed,
a.s.!, ‘Hoću!’ – odgovorio sam, i on mi
je rekao: ‘To je osoba koja ne gaji nadu u Njegovu
dobrotu niti vjeruje u Njegovu kaznu! – rekao je
Allahov poslanik.

O, Alija, kad prisustvuješ dženazi muškoj
osobi prouči dovu: ‘Allahu moj, ovo je rob Tvoj,
sin Tvog roba i Tvoje robinje; držao se je Tvoje
odredbe, stvorio si ga kad spomena nije bio
vrijedan; Tebi se je vratio a najbolji povratak je
povratak Tebi. Allahu moj, nadahni ga riječima
šehadeta i uvedi ga u društvo Tvoga poslanika
Muhammeda i učini mu riječi postojanim. On
ovisi o Tebi a Ti ne ovisiš o njemu! Svjedočio
je riječi šehadeta: ‘la ilahe illa ente’, (Nema
boga osim Tebe) smiluj mu se i oprosti mu; ne
liši nas nagrade njegove, ne stavi nas na kušnju
zbog njega. Allahu moj, ako je čist Ti ga i zadrži
čistim, a ako je grješan oprosti mu!’

O, Alija, kad prisustvuješ ženskoj dženazi ti
prouči dovu: ‘Allahu moj, Ti si je stvorio i život
dao, Ti si joj i čas smrti odredio. Ti znaš sve što je
tajila i javno činila. Došao sam kao zagovornik!
Smiluj joj se i oprosti joj; nemoj nas lišiti njenih
nagrada i ne zavedi nas poslije nje!’

O, Alija, kad klanjaš dženazu djetetu ti prouči
dovu: ‘Allahu moj, daj da roditelji njegovi dobiju
nasljednika! Učini im ga njihovim zalogom
na Sudnjem danu a uputom i svjetlom na ovom
svjetu, učini im ga njihovom nagradom prethodnicom,
nagradi ih Džennetom! Ne uskrati im
njegovu nagradu i ne dozvoli da budu zavedeni
poslije njega!’

O, Alija, kad uzmeš abdest ti reci: ‘Allahu
moj, od Tebe molim da ovaj abdest bude potpun
i od Tebe molim potpun oprost i potpuno zadovoljstvo
Tvoje!’
O, Alija, zapamti ove moje savjete; zapamti
ove, moje, savjete! Ti si na istini i istina je uz
tebe!

 

 

 

 

19.10.2015.

OPORUKA VJEROVJESNIKA, s.a.v.s., hz. Aliji -1.dio

Vasijetu-n-Nebi li-’Ali - Nekoliko savjeta od hz. Muhammeda, s.a.v.s., hz. Aliji, k.v.

O, Alija, reći ću ti nešto u vidu
savjeta pa to dobro zapamti. Sve
dok budeš pamtio ovo što ću ti
reći, i nosio u sebi, pratit će te
hajr i berićet. Razuman čovjek treba koncentrirati
svoju pažnju na troje: da vodi brigu o svakodnevnim
životnim potrebama; ako hoće da uživa u
nečemu, neka to ne bude u haramu; da stalno ima
na umu Dan susreta sa svojim Gospodarem.


O, Alija, stepen čvrstog i postojanog imana
(jekin) je da nikome ne poželiš da ga Allah izloži
svojoj srdžbi, da nikome od stvorenja ne iskazuješ
pohvale na onome što ti je Allah dao, niti da
prekoravaš nekog od stvorenja zbog onoga što
te je snašlo od Allaha. Opskrbu ne priskrbljuje
nečija želja niti je odagnava nečije odbacivanje.
Uzvišeni Allah je dao radost i užitak u čvrstom i
tvrdom vjerovanju, te u Njegovom zadovoljstvu u
pogledu onoga što je propisao i čovjekovom prihvatanju
onoga što mu je On dodijelio. S druge
strane, dao je brigu i patnju u neprihvatanju Allahove
raspodjele.

O, Alija, nema siromaštva goreg od neznanja,
bogatstva boljeg od zdravog rasuđivanja, samoće
čudnovatije od samodopadanja, demonstracije
zajedništva bolje od dogovaranja! Nema imana
kao što je čvrsto uvjerenje (jekin), pobožnosti kao
što je izbjegavanje onoga što je Allah zabranio,
plemenitosti kao što je lijepo vladanje i držanje,
ibadeta kao što je razmišljanje.

O, Alija, svaka stvar ima svoju slabu tačku, a
slaba tačka govora je laž, znanja-zaborav, pametiumišljenost,
smionosti-nepravda, velikodušnostisamoisticanje,
ljepote-uobraženost, porijeklalažni
ponos, stida-neprodornost, plemenitostilažna
slava, davanja-prigovor, darežljivostirasipništvo,
ibadeta-umišljenost, vjere-strast.

O, Alija, kad te hvale u lice, ti reci: ‘Allahu
moj učini me boljim od onog što o meni govore i
oprosti mi ono što o meni ne znaju; ne uzmi mi
za grijeh ono što govore o meni’ - bit ćeš sačuvan
od onog što pričaju. O, Alija, kad nastupi vrijeme
iftara, a budeš postač, prouči: ‘Allahu moj, radi
Tebe sam postio, na Tvojoj blagodati se iftario,
radi Tebe ovo činio’ - imat ćeš sevabe svih postača
tog dana, a da njima ništa neće biti umanjeno od
njihovih sevaba. Znaj da se dova postača ne odbija.
Kad budeš stavljao prvi zalogaj u usta prouči Bismilu
i reci: ‘Gospodaru, Ti, čiji je oprost izdašan,
oprosti meni!’ Ko to izgovori prije nego se omrsi
bit će mu oprošteno. I znaj da je post zaštita od
Vatre.

O, Alija, ne okreći se prsima u pravcu Sunca
ili Mjeseca prilikom obavljanja fiziološke potrebe.
Okretanje prsima u pravcu njih je bolest a leđima
lijek. O, Alija, često uči suru Jasin. U učenju sure
Jasin ima deset berićeta:
❧ ne prouči je neko kad je gladan, a da ga glad
ne prođe;
❧ onaj ko je žedan, a da ga žeđ ne mine;
❧ onaj na koga je pala ljaga, a da ne izađe čist
iz nje;
❧ onaj ko je bolesnik, a da neće ozdraviti;
❧ onaj ko je u strahu, a da neće biti zaštićen;
❧ onaj ko je uhapšen, a da neće biti slobođen;
❧ onaj ko je neoženjen, a da se neće oženiti;
❧ musafir, dok je na putu, a da će biti
prepušten samome sebi:
❧ onaj ko je je nešto izgubio, a da to neće naći;
❧ kome se prouči na samrti, a da mu neće biti
olakšano;
❧ da onaj ko je prouči sjutra neće biti u zaštiti
do večeri, i obratno.

 

 

O, Alija, ne zadržavaj se dugo na otvorenom
Suncu jer to donosi bolest, izbljeđuje odjeću i
mijenja boju. O, Alija, sigurnost od straha je u
riječima: Subhaneke rabbi la ilahe illa ente alejke
tevekkeltu ve ente rabbul aršil azim (Slavljen
neka si Gospodaru moj, nema boga osim Tebe,
na Tebe se oslanjam, Ti si Gospodar Prijestolja
veličanstvenog.) O, Alija, zaštita od šejtanskog
došaptavanja (vesvese) nalazi se u riječima
Uzvišenog: “A kad Kur’an učiš ti, između tebe i
onih koji u Svijet Onaj ne vjeruju, postavimo Mi
jedan zastor nevidljiv’. (el-Isra, 45) do riječi: ‘...Oni
se okreću bježeći’, (el-Isra, 47). O, Alija, sigurnost
tvoja od uroknika je u riječima: Ma’ šaAllahu
kane, ve ma lem ješe’ lem jekun, ešhedu ennallahe
ala kulli šej’in kadir, ve ennallahe ehata bi kulli
šj’in ilma, ve ahsa kulle šej’in adeda. (Što je Allah
propisao to će i biti, što nije propisao neće ni biti.
Svjedočim i očitujem da je Allah moćan u svakom
pogledu, da Allah svojim znanjem obuhvaća
sve i da On svaku stvar poznaje u broju.)

O, Alija, koristi maslinovo ulje u ishrani i
maži se njime. Ko koristi maslinovo ulje u ishrani
i ko se njime maže, šejtan mu se neće prikučiti
četrdeset jutara. O, Alija, počni svoj obrok na soli
i završi na soli. So je lijek za sedamdeset bolesti,
od kojih su i: ludilo, lepra, guba, glavobolja, zubobolja,
stomačni bolovi... O, Alija, obrok započni
riječima: Bismillah, a završi riječima: el-hamdu
lillah - tvoji meleki čuvari (hafizun) će ti permanentno
upisivati dobra djela dok si na tome. O,
Alija, kad vidiš mlađak mjesec tri puta izgovori
Allahu ekber, a onda prouči: Allahumme kema
hassente halki fehassin huluki (Allahu moj, kako
god si mi lijepim podario fizički izgled moj, tako
mi lijepim podari i moje vladanje i ponašanje.)

O, Alija, uči suru Duhan (ed-Duhan) uoči
petka osvanut ćeš oproštenih grijeha. O, Alija, na
kraju svakog namaza prouči Ajetul-kursiju i srce
će ti biti na stepenu onih koji su Allahu zahvalni
(šakirun), imat ćeš sevape poslanika (enbija) i
djela onih dobrih (ebrara). O, Alija, uči suru Hašr
(el-Hašr), na Sudnjem danu ćeš biti proživljen u
potpunoj zaštiti od svakog zla. O, Alija, uči suru
Tebareke (el-Mulk) i Sedždu (es-Sedžde), bit ćeš
sačuvan od strahota na Danu polaganja računa.
O, Alija, prije odlaska na spavanje prouči Tebareke
bit ćeš zaštićen od kaburskog azaba i
pitanja Munkira i Nekira.

O, Alija, uči suru Ihlas (Kul huvallahu ehad),
pod abdestom. Na Danu svođenja računa bit će ti
rečeno: ‘Ti koji si iskazivao pohvale svome Gospodaru,
uđi u Džennet!’ O, Alija, uči suru Bekare
(el-Bekare). Njeno učenje donosi berićet a zanemarivanje
nesreću. Njoj se ne mogu oduprijeti
sihirbazi.

O, Alija, kad se nađeš pred nekom zvijeri ili u
nekoj drugoj neugodnoj situaciji, tri puta reci: Allahu
ekber a onda prouči: Allah je veći, uzvišeniji
i moćniji od onog od čega se plašim i od čega
strepim! Allahu moj, Tobom se branim od prijetnje
ovoga, Tobom tražim zaštitu od njegova zla’ -
bit ćeš sačuvan Allahovim proviđenjem. O, Alija,
kad vidiš psa da dahće ti reci: ‘O skupino džina
i ljudi ako li vi možete do ponad granica nebesa
i Zemlje prodrijeti, vi prodrite. Nećete prodrijeti
osim sa velikom moći!’ (er-Rahman, 33). O, Alija,
kad odlaziš od kuće, nekom potrebom, ti prouči
Ajetul-kursiju, tvojoj potrebi će biti uslišeno. O
Alija, započni uzimanje abdesta Bismilom i donesi
salavat na Allahovog Poslanika.

O, Alija, provedi jedan dio noći u noćnom
namazu, pa makar to iznosilo koliko muža jedne
ovce. Dovom se obraćaj svome Gospodaru, bit će
ti uslišana. Uzvišeni Allah je rekao: ‘...i oprost u
osvit dana tražili!’ (Alu Imran, 17).

09.10.2015.

Dvije ruže džennetske

Dr.Nihat Hatipoğlu, vrsni historičar, alim i predavač iz Turske, govori o životu i smrti unuka Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.w.s., hazreti Hasanu i Husejnu r.a. sinovima hazreti Alije i Fatime Ez-Zehre r.a.,i općenito o Ehli Bejtu.
Ne zaboravimo Kerbelu, zaboravimo li, zaboravili smo Ehli-bejt, a ko zaboravi Poslanikovu a.s. porodicu, zaboravio je i njiega, a ko se ne sjeća Poslanika s.a.v.s. ne može mu ni Allah dž.š. biti na umu!

 

09.10.2015.

Hikaja vrijednost salavata.

Vrijednost donosenja salavata na Resulullaha, a.s..

Hikaja o vrijednosti donošenja salavata na Pejgambera, s.a.v.s.(Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed)اللهم صل على محمد و على آل محمد

Posted by Hanefijski Mezheb on Wednesday, October 7, 2015
01.10.2015.

Mevlana Dželaluddin Rumi kaže...1. dio

Mevlana Dželaluddin Rumi kaže...

Povjetarac u zoru ima tajnu da ti kaže,
ne idi nazad na spavanje,

Moraš tražiti ono što stvarno želiš,
ne idi nazad na spavanje,

Ljudi idu naprijed i nazad preko praga vrata,
Gdje se dva svijeta dotiču.

Vrata su okrugla i otvorena,
ne idi nazad na spavanje,

Želio bi da te poljubim,
cijena ljubljenja je tvoj život,

Sad, moja ljubav trči prema mom životu,
viče "kavo cjenjakenj, hajmo' kupiti...",

Treba biti tragač, ali prije nego postaneš tragač,
treba postati zaljubljenik,

Ne možeš postati zaljubljenik ako imaš prljavštinu dunjalučkih privrženosti.
Dunjaluk je ovdje ispred nas da nam pruži eksperimentalno znanje i razumjevanje
da je promjenjivo, prelazno stanje...

Mevlana Jalaluddin Rumi says...

The breeze at dawn has secrets to tell you,
don't go back to sleep,

You must ask for what you really want,
don't go back to sleep,

People are going back and forth across the door sill,
Where the two worlds touch.

The door is round and open,
don't go back to sleep,

I would love to kiss you,
the price of kissing is your life,

Now, my loving is running towards my life,
shouting 'what a bargain, lets buy it...'

One has to be a seeker, but before becoming a seeker,
one has to become a lover.

You cannot become a lover if you have filth of
worldly attachments.
World is here in front of us to give us experiential knowledge and understanding
that it is changeable, transient entity...


Sufizam
<< 10/2015 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031