"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

Sufizam 2015/11/11

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

11.11.2015.

TRI KORAKA DO ISTINE

 Prema jednom rivajetu koji se prenosi putem nekoliko pouzdanih lanaca prenosilaca, pitao je Hz. Alija, k.v., Resulullaha, s.a.v.s.: “Ja Resulallah, koji je put Allahu najbliži, Njegovim robovima najjednostavniji a kod Allaha najefdalniji?.”

Hz. Resul, a.s., je odgovorio: “Ja Ali, budi ustrajan u zikrullahu.”

Hz. Alija, k.v., reče da svi ljudi čine zikrullah.

Onda Hz. Resul reče: “Ja Ali, Sudnji dan neće doći sve dok na licu zemlje ne bude više nikoga da govori ‘Allah’.”

Hz. Alija, k.v., potom upita, “Kako ću ja zikr činiti, o Božiji Poslaniče?”

On mu odogovori: “Zatvori oči i slušaj šta ću ti reći tri puta, onda ti to ponovi, a ja ću slušati.” Onda on ponovi tri puta zatvorenih očiju La ilahe ill'Allah, i Hz. Alija učini isto.

TALKIN I BEJAT

Gornja predaja je u stvari kratki prikaz javne inicijacije Hz. Alije, odnosno uvođenje Hz. Alije u zikr. Od tada pa do danas u nekim tarikatima očuvan je ovakav način uvođenja kandidata (murida) i zove se talkin. Šejhovi kažu da nema kapije ulaska u Allahovo prisustvo osim kapije zikra, te je stoga zikr vilajetska menšura (edikt svetosti). Rečeno nam je da je derviš pola evlija jer se trudi i ustrajan je u zikru. Kada se govori o bejatu, postoje dva načina primanja i davanje bejata. Prvi je način na koji su ashabi dali svoj bejat Resulullahu, s.a.v.s. “pod drvetom”, odnosno način na koji su Medinlije dali bejat (prisegu) Hz. Pejgamberu, s.a.v.s., u Akabi i pod drvetom povodom Bejatu-r-Ridvana. Stavili ruke ispod Hz. Pejgamberove, a.s., ruke i zakleli se na vjernost, o čemu se govori i u Kur’anu Časnom u suri Feth, 10, “Oni koji su ti se zakleli na vjernost - zakleli su se, doista, na vjernost samom Allahu - Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu; a ko ispuni ono što se obavezao Allahu, On će mu dati veliku nagradu.” i “Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom.” (Feth, 18).

Ovu vrstu davanja bejata koriste neki tarikati, naročito oni koji su rasprostranjeni po Sjevernoj Africi kao što su Šazilije. Kod nas, na Balkanu, naročito u BiH, najčešće se koristi način na koji je Hz. Pejgamber podučavao Hz. Džibrila, a.s., o islamu, imanu i ihsanu. Poznata predaja o događaju u kojem je Džibril, a.s., u insanskome suretu, došao pred Hz. Pejgambera, s.a.v.s, na očigled prisutnih ashaba, sjeo pred njim i stavio svoje ruke na Mubarek, s.a.v.s, stegna, pa pitao šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. Za ova tri pojma vezuju se i tri jekina: 'ilmu'l-jekin, 'ajnu'-l-jekin i hakku'l-jekin.

Allah dž.š., kaže, “I čini ibadet Allahu dok ti ne dođe jekin (ubjeđenje)” (Hidžr, 99)

Čitav hadis koji prenosi Muslim u svom Sahihu, glasi ovako: Veli Omer ibnul-Hattab: "Jednog dana sjedismo mi kod Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad se pomoli prema nama čovjek u sasvim bijelu odijelu, sasvim crne kose, ne vidi se na njemu trag putovanja i ne pozna ga niko od nas; dok sjede do Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prisloni svoja koljena uz njegova, a stavi svoje ruke na njegova stegna i reče: "Muhammede, izvijesti me šta je Islam."

Reče Božiji Poslanik: "Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji Poslanik; da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan, i da hadždž činiš Kuću (Kabu), ako mognšs do nje doći."

Onda reče onaj nepoznati čovjek: "Istinu veli.š"

Kaže Omer: "Mi mu se začudismo, pita ga a onda mu veli: "Istinu govoriš" (kao da zna).

Iza toga reče taj čovjek: "Izvijesti me šta je iman."

Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Iman je da vjeruješ u Boga, Božije meleke, u Sudnji zadnji dan, i sudbinu dobra i zla."

Veli nepoznati čovjek "Istinu govoriš. Izvijesti me šta je dobročinstvo."

Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dobročinstvo je da robuješ Bogu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi."

"Istinu veliš" - reče nepoznati čovjek i reče: "Izvijesti me kada će Zadnji čas (ovom svijetu)."

Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj koga pitaš o Zadnjem času nije mu više o njemu poznato nego tebi koji pitaš."

Reče nepoznati čovjek: "Pa izvijesti me o predznacima Zadnjeg časa."

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Predznaci Sudnjeg dana su da robinja rodi svoju gospodaricu i da vidiš gole, bose, siromašne čobane da se nadmeću u gradnji zgrada."

Veli Omer: "Zatim ode nepoznati čovjek, a nakon toga reče mi Božiji Poslanik: "Omere, znaš li onoga što me je zapitkivao?"

Ja rekoh: "Bog i Božiji Poslanik najbolje znaju." Onda reče Božiji Poslanik: "Ovo je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri."

 Važno za one koji žele biti ehl-i tarik, da poznaju ove gore navedene tri defincije robovanja i spoznaje, i da donekle razumiju njihovu etimologiju. Šejhovi su dali i prijevod gore navedene tri definicije na turskom jeziku koji može nama biti od pomoći:

Bilmek – Znati

Bulmak – Pronaći

Olmak – Biti

 Nije dovoljno samo spoznati okus oraha, poslije i pronaći ga, već potrebno je postati orah. Cilj je biti, postati, time što se umre prije smrti, a kako postati? Prolazeći kroz faze, takve faze podrazumijevaju ostavljanje sopstvenih želja i utapanje svojih želja u Allahovoj uzvišenoj želji (Iradet-i Kulli) . Ovi prolazi (kapije) se zovu terkovi (ostavljanje), a ima ih četiri time što je četvrti posljedica trećeg. Zato u veliki broj tarikata na šejhovskim tadžovima ima četiri polja ili takozvanih terkova.

Terk-i Dunja (Ostavljanje dunjaluka) - Šerijat (put nefsa, za tijelo)

Terk-i Ukba (Ostavljanje ahireta) – Tarikat (put srca, za narod)

Terk-i Hesti (Ostavljanje svega stvorenog) – Hakikat (put ruha, za dušu)

Terk-i Terk (Ostaviti ono što je ostavljeno) – Marifet (posljedica Hakikata, za Hakka Uzvišenog).

 

Iz gore navedenog hadisa je jasno da čovjek ukoliko ne upotpunuje svoj ibadet i spoznaju, vrši obaveze samo jednog dijela to jeste trećinu ili dvije trećine svoje vjere. Zato sufije ovu podijelu ibadeta definiraju na tri načina:

1.) Ibadet: Rob vrši sve ibadete radi Allahovog zadovoljstva tako da bi se spasio od vatre džehennemske i skrasio se u Džennetu (Islam)

2.) Ubudijet: Rob vrši sve ibadete radi Allaha, a da ne traži nagradu za to (Iman)

3.) Ubudet: Rob vrši sve ibadete jer je svjestan stalnog Allahovog pomatranja, i da nikad Mu ne može dovoljno biti ni zahvalan ni predan. (Ihsan).

 UVOĐENJE U TARIKAT PO NAKŠIBENDIJSKOM-HUSEJNI USULU

 Uvođenje u Nakšibendijskom Tarikatu se vrši tako da simbolizira gore navedeni hadis-i šerifa o Islamu, Imanu i Ihsanu. Kada je kandidat spreman za stupanje na duhovni put, odnosno uvođenje u tarikat, šejh izabere dvojcu iskusnijih derviša koji će kandidata dovesti pred šejha. Šejh sjedi na sedždžadi leđima okrenut prema kibli (gleda u džemaat). Derviši dovode kandidata i držeći ga pod ruku nazivaju prvi selam, Esselamu alejkum ja ehle'š-šerijat, na što šejh odgovara, Ve alejukumu's-selam ja ehle šerijat. Desnom nogom zajedno kandidat i šahidi (derviši svjedoci) korače naprijed i stanu opet na nijaz nazivajući drugi selam, Esselamu alejkum ja ehle't-tarikat. Na to šejh uzvrati na selam. Sva trojica ponovo zakorače jedan korak, stanu i nazivaju treći selam, Esselamu alejkum ja ehle'l-marifet, i na ovaj selam šejh uzvrati. Nakon toga kandidat i svjedoci sa tekbirima sjednu pred šejha tako da kandidata dodiruju koljena šejha. Budući derviš stavi ruke na šejhova stegna ili koljena a šejh svoje na dervišova koljena ili stegna. Ova tri koraka i sjedenje pred šejhom, očigledno, su usko vezana za gore pomenuti slučaj sa Hz. Džibrilom, a.s. Dok se uče tekbiri šejh uči, najprije u desno, a potom i u lijevo uho derviša određenu dovu kojom moli Allaha, dž.š., da nurlejše svaki dio bića toga murida. Iza toga šejh počinje zikr sa “Bismillahi ve bitevfiki llah, bihidajetillah ve bi inajetillah, ve bi šefaat ila resulillah, ve bi himmetil vesileti pirina šah Muhammed Behauddin en Nakšibend kaddasa Allahu sirrehu, ve bi idžazeti muršidina, ve bi šehadeti halkillah, fealam ennehu la ilahe ill’Allah.” Derviš oponaša šejha u zikru, a isto čine i svi prisutni. Ovaj javne inicijacije veže se za gore pomenuti slučaja u kojem je Hz. Muhammed, s.a.v.s., zikru podučavao Hz. Aliju. Po završetku zikra, šejh često muridu daje da pije tri gutljaja vode, šerbeta ili čak vode sa malo soli unutra, što zavisi od toga šta je šejh vidio u svom muridu, da li treba još nešto da “prelomi”. I ovaj slučaj pijenja šerbeta vezano je direktno sa Hz. Alijom kada mu je Pejgamber, a.s., poslije hutbe na Gadir Hummu dao da pije slatko šerbe iz jedne posude. Na kraju se uči opća dova za novog murida i sve prisutne. Murid će onda dobiti pisanu inabu u kojoj stoje šejhove jasne instrukcije u vezi dnevnih obaveza, učenja i slično.

Inaba je svakom dervišu vadžib, jer Allah, dž.š., kaže:

“Ve enibu ila Rabbikum ve eslihu lehu...” -“Vratite se vašem Rabbu i pokorite se Njemu” (Ez-Zumer, 54)) , što znači da je inaba izvjesna povratnica, vraćanje iz kufra u iman ili vraćanje od grijeha u pokornost.

šejh LUAN STRINIĆ

Preuzeto iz KELAMU‘L ŠIFA‘ br.26-27, Februar 2011.

 

“Hasbunallahu ve ni’mel vekil”
“Hasbunallahu ve ni’mel vekil”


Sufizam
<< 11/2015 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930