"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

DEVRAN U SVIJETLU HADISA I ŠERIJATA - Sufizam

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

26.04.2016.

DEVRAN U SVIJETLU HADISA I ŠERIJATA

DEVRAN U HADISU I ŠERIJATU

Preuzeto sa: http://www.ahlus-sunna.com

Postoje određene polemike, diskusije, koje vrebaju okolo, a tiču se pitanja Sufijskog plesa (arp. raqs) (devran –termin perzijskog porijekla koji se koristi kod nas) ili Hadra kako se naziva u arapskom svijetu danas, koji se prakticira od strane eminentnih sufija i mešajiha. Ljudi koji gaje duboku mržnju prema sufijama često šire propagandu da su sufije „plesači“ i da to nema ništa sa šerijatom, ali ono što zaboravljaju je da nemaju nikakav dokaz koji je iz Kur'ana i sunneta što se tiče negacije devrana, dok sa druge strane mi imamo nadmoćne dokaze koji uspostavljaju devran direktno na osnovu hadisa. Iako neprisutvo negacije („Nafi“) samo po sebi predstavlja dokaz da je to dozvoljeno raditi i ne može se deklarisati kao haram dok se ne dokaže suprotno.

Dokaz br.1:

 عن أنس قال: «كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون: محمد عبد صالح

Prevod: Prenosi se od Enesa r.a., ljudi od Habeša, habešije, su PLESALI (Yerqasun) pred Poslanikom a.s. pokazujući svoje vještine, dok su izgovarali, Muhammedun Abdun Salih, Muhammed je ispravan rob. Poslanik a.s. je upitao – Šta pjevaju, o čemu pjevaju? Ashabi su rekil ja Resulallah, govore Muhammedun abdun Salih. [Musnad Ahmed bin Hanbal, Volume No.3, Page no. 152]

 Šejh Šu'ajb al Arn'aut je rekao za ovaj hadis:

إسناده صحيح على شرط مسلم

Prevod: Lanac prenosilaca je „SAHIH“ pouzdan prema kriteriju „SAHIH MUSLIM“ [ibid 3/152]

 Napomena: U ovom hadisu se eksplicitno koristi riječ"RAQS” što dokazuje bez ikakvh prikrivanja i sumnji da se radi o „PLESANJU“, ali kako god anti-sufijski nastrojeni ljudi citiraju hadis od Buharije koji samo spominje „IGRANJE“.

Mnogi drugi prenosioci su ocjenili hadis kao vjerodostojan, SAHIH:

-          Imam Makdesi,

-          Imam ibn Hiban prenosi u svom Sahihu (as-Sahih, vol.13,p179 # 5870), prenosi isti hadis od Enesa ibn Malika r.a., sa dodatkom u drugom dijelu hadisa koji glasi: Plesali su ispred Poslanika a.s. i pjevali su nešto na svom jeziku koji nismo mogli razumjeti. Poslanik je upitao – Šta pjevaju, o čemu pjevaju? Ashabi su rekil ya Resulallah, govore Muhammedun abdun Salih.  

 Neki ljudi tvrde da se gore navedeni hadis može jedino razumjeti iz hadisa koji porenosi Buharija koji navodi Abesince ili Etijopljane koji se „IGRAJU SA KOPLJIMA“ unutar Poslanikove džamije. Naš odgovor tim ljudima je isti, npr. hadis iz Buharije se razumjeva iz hadisa iz Musneda Ahmeda koji je Sahih prema kriteriju Sahih Muslima, stoga oba termina „igranje“ i „plesanje- raqs“ postaju dozvoljena. Ako ti ljudi govore istinu onda bi trebali da iznesu dokaze iz hadisa koji navode da je raqs –plesanje „ISKLJUČENO“ iz ovoga. Prema tome elhamdulillah, oba hadisa idu u prilog sufijama.

 

Dokaz br.2:

أتيت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وجعفر ‏ ‏وزيد ‏ ‏قال ‏ ‏فقال ‏ ‏لزيد ‏ ‏أنت ‏ ‏مولاي ‏ ‏فحجل ‏ ‏قال وقال ‏ ‏لجعفر ‏ ‏أنت أشبهت خلقي وخلقي قال ‏ ‏فحجل ‏ ‏وراء ‏ ‏زيد ‏ ‏قال وقال لي أنت مني وأنا منك قال ‏ ‏فحجلت ‏ ‏وراء ‏ ‏جعفر

Prevod: Hazreti Ali (r.a.), kaže: Otišao sam do Poslanika a.s. sa Džaferom (r.a.) i Zejdom (r.a.), kada je Poslanik rekao Zejdu: Ti si moj oslobođeni čovjek (ente Mewlay), „ČUVŠI OVO ZEJD JE POČEO DA SKAKUĆE NA JEDNOJ NOZI (HAĐELE) OKO POSLANIKA“, tada je Poslanik reko Džaferu (r.a.): Ti ličiš na mene fizički i po manirima (ponašanju), nakon čega je Džafer također počeo da skakuće iza Zejda, tada je Poslanik rekao Ali-u (r.a.): Ti si od mene i ja sam od tebe, nakon čega je on Ali, počeo da skakuće iza Džafera. [Musnad Ahmed bin Hanbal 1:537 #857]. Na slici 1. je prikazana skenirana stranica.

 Slika 1. Musnad Ahmed bin Hanbal, Volume No.1, Page no. 537, Hadith No 857

 Kao što jasno vidite na skeniranoj stranici dokaz da je šejh Ahmed Šakir (čuveni selefijski autoritet iz prošlost) prihvatio ovaj hadis da je „SAHIH (VJERODOSTOJAN)“, tako da ovaj hadis dokazuje prihvatanje Poslanika a.s. i djela velikih ashaba kao što su Zejd ibn Haris r.a., Džafer ibn Ebu Talib r.a. i Mevla Ali r.a, da je činjenje devrana uredu.

 Imama hafiz Bayhaqi r.a. u objašnjavanju ovoga hadisa je rekao:

وفي هَذَا إنْ صَحَّ دلالةٌ على جوازِ الحَجْلِ، وهو أَنْ يَرْفَعَ رِجْلاً ويَقْفِزَ على الأُخْرَى مِنَ الفَرَحِ، فالرقصُ الَّذِي يكونُ عَلَى مِثَالِهِ يكونُ مِثْلَهُ في الجوازِ. والله أعلمُ

 Prevod: U ovom hadisu, ako je sahih, imamo „DOKAZ“ i „DOZVOLJENOST“ da je skakutanje (plesanje - devran) koje uključuje „PODIZANJE ILI SKAKANJE U STANJU RADOSTI“ kao i činjenje „RAQS“ – devrana (plesa), koji je sličan tome, također dopušteno -  a Allah zna najbolje  [Sunnan al Baihaqi al Kubra (15/333)].

 Napomena: Postoji prenosioc ovoga hadisa Hani bin Hani na kojeg selefije čine Džarh, sada ćemo dati opširan Ta'dil.

 Muhadis kaže: 

هانئ بن هانئ عن على رضى الله عنه. قال ابن المدينى: مجهول. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات

Prevod: Hani bin Hani prenosi od Ali-ja r.a.. Ibn Mudjani kaže da je Mudžhul. Imam Nesai (rah) kaže: „NEMA NIŠTA LOŠE U NJEMU“, a Ibn Hibban ga spominje u svome „THIQAAT (Pouzdani prenosioci)“[Mizan ul Aitidal (7/71)].

Napomena: Podsjetite se da Mudžhul po viđenju nekih muhadisa ne znači da je prenosilac slab, jer svi muhadisi nisu znali imena svih ljudi, tako da ako je Ta'dil učinjen od strane nekih muhadisa, a neki ga nazivaj Madžhul onda je prenosliac definitivno poznat (Ma'ruf).

A) Imam at-Tirmizi prenosi mnoge hadise od Hani bin Hani-ja kao „HASAN SAHIH“ [Sunnan Tirimdhi Volume No.5, Hadith #3798].

 B) Imam Ibn Madže (rah) je prenosio od njega i činio Sukut [Sunnan Ibn Majah, Muqadma, Hadith # 143].

 C) Imam Ibn Hibban ga spominje u svojoj knjizi „Kitab ul Thiqaat“ (5/508).

Stoga je kristalno jasno da je ova predaja Sahih, kao što je priznato od strane selefijskog muhadisa šejh Ahmed Šakir u svom Tahqiq of Musnad Ahmad gdje je rekao: „Lanac prenosilaca je jak-Isned Sahih (إسناده صحيح)  [Musnad Ahmad Volume 001, Page No. 537, Hadith Number 857, FN: 2].

 D) Imam al Ajli (rah) je rekao:

1885 ـ هانىء ابن هانىء، كوفي، تابعي ثقة

Prevod: Hani bin Hani, Kufi “TABI i SIKA” [Thiqat al Ajli Volume No.1, Page No. 454].

 E) Imam al Haythami (rah) je rekao za hadise koje prenosi Hani bin Hani

ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير هانىء بن هانىء وهو ثقة

Prevod: Rijaal od Ahmed and Bazaar su ono koji su Sahih, izuzev Hani bin Hani-ja koji je „SIKA-Pouzdan“ [Majma az Zawaid (8/102)].

Nasir ud-din Albani Selefijski autoritet je ocjenio hadis od Hani bin Hani-ja kao „SAHIH“ [Sahih Sunnan Ibn Majah by Albani, (1/119).

Tako da je hadis apsolutno vjerodostojan i Džarh (kritika) Mubham na ovoga prenosioca nije data nikakva vrijednost u tom smislu (tj. kritičnom smislu).

Dokaz od strane drugih učenjaka da je Raqs (ples, devran) dozvoljen

Učenjak br.1

Imam Dželal al-din Sujuti (rah) je upitan za „grupu sufija koji su se okupili da čine zikr“, a on je odgovorio: Kako neko može osuditi činjenje zikra dok se stoji, ili stajanje dok se čini zikr, kada Uzvišeni Allah kaže, „One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje: "Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi! Pa sačuvaj nas kazne vatrom.“ (Kur'an 3:191). A Aiša (neka je Allah zadovoljan sa njom) kaže, „Poslanik a.s.v.s. je spominjao Allaha u svakom svom trenutku” [Sahih Muslim, 1.282: 373]. A ako se i devran doda na ovo stajanje, ne može se osuditi, jer je to od duhovnog užitka i uzbuđenja, a hadis postoji (u mnogim izvorima, kao što je Musnad al-Imam Ahmed, 1.108, sa čvrstim lancem prenosilaca) da je Džafer ibn Ebi Talib plesao ispred Poslanika a.s.v.s. kada mu je Poslanik rekao, „Ti ličiš na mene fizički i po manirima (ponašanju)“, plesao od sreće koju je osjetio jer mu je to rečeno.... a Poslanik a.s.v.s. ga nije osudio što to radi, ovo biva pravna osnova za prihvaćanje Sufijskog plesanja (devrana) uslijed sreće i ekstaze koju doživljavaju,stoga ispravno je stajati i plesati prilikog okupljanja za zikr i sema prema grupi učenjaka koja predstavlja većinu, a među njima je i Šejhul Islama Izudin bin Abdul Selam.

Referenca: Imam Dželal ud din Sujuti (Rahimuhullah) u Al Hawi lil Fatawi, Volume No. 2, Page No. 234 Published by Maktaba al Asriyyah, Beirut, Lebanon.

 Skenirana stranica je prikazana na slici 2 i slici 3.

Slika 2. Prednja stranicaImam Dželal ud din Suyuti (Rahimuhullah)'s Al Hawi lil Fatawi  Maktabba al Asriyyah, Beirut, Lebanon

Slika 3. Volume No. 2, Page No. 234, Published by Maktaba al Asriyyah, Beirut, Lebanon.

Tako da Sultanul Ulema npr. Imam Al Hafiz Izzu din Abdu Selam (rah) je dozvolio ples-devran (raqs) zajedno sa „velikim učenjacima“ kao što je rekao Imam Sujuti (rah) koji je bio Mudžaddad svog vremena.

Učenjak br.2

Imam Newewi je rekao: „Ples nije nedozvoljen, ukoliko je neopušten, kao što su pokreti nekoga koji oponaša žensku osobu. Dozvoljeno je govoriti i pjevati poeziju, ukoliko ne satarizira nekoga ili nije sramotna ili ne aludira spram određene žene"[Minhaj at talibin wa `umdat al-muttaqin. Cairo 1338/1920. Reprint. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi edition, Page No. 152].

Učenjak br.3

Imam Ibn Hadžer Al-Hajtami također spominje „da je dozvoljeno stajati i plesati-devran prilikom sastajanja radi zikra kao i učestvovanje u tome, prema grupi velikih učenjaka, među kojima je Šejhul al-Islam Ibn Abdu Salam.“ (Fatawa al-hadithiyya, p. 298).

Reference:

Imama Nesa'i u as-Sunan-ul-kubra, vol. 5, p. 127, 168 # 8456, 8578

Imama Ahmada bin Hambal, al-Musnad, vol.1, p.108,

Imama Bayhaqi u as-Sunan-ul-kubra, vol. 8, p. 6,

Maqdisi u al-Ahadith-ul-mukhtata, vol.2, p.392 # 744,

Bazzar u al-Musnad, vol.2, p.316 #744,

Imama Bayhaqi u as-Sunan-ul-kubra, vol. 10, p.226 # 20816,

Imama Bayhaqi u Shu'ab-ul-iman, vol. 4, pp.283,284 # 51235,

Imama Ahmada bin Hambal, al-Musnad, vol.1, p.108,

Bazzar, al-Musnad, vol.2, p.316 # 744,

Tabarani, al-Mu'jam-ul-awsat, vol.6, p.334 # 6559

Haytami, Majma-uz-zawa'id, vol.9, p.272

Ibn – Maja, as- Sunnan, vol.1, p612 #1899

Abu Ya'la, al-Musnad, vol.6, p.134 # 3409

Tabarani, al-Mu'jam-us-saghir, vol.1, p.66 # 78

Abu Nu'aym, Hilyat-ul-awliya', vol.3, p. 120

 

Slika 1. Musnad Ahmed bin Hanbal, Volume No.1, Page no. 537, Hadith No 857 Slika 2. Prednja stranica Imam Dželaluddin Suyuti (Rahimuhullah)'s Al Hawi lil Fatawi  Maktabba al Asriyyah, Beirut, Lebanon Slika 3. Volume No. 2, Page No. 234, Published by Maktaba al Asriyyah, Beirut, Lebanon.
Sufizam
<< 04/2016 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930