"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

Sufizam 2018/01

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

30.01.2018.

SOHBET PETKOM (26. 01. 2018)

SOHBET PETKOM          
(26. 01. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: “Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi.” (Ali Imran, 195)

Uzvišeni Allah kaže: “Nema živog bića na zemlji, a da se Uzvišeni Allah ne brine o njegovome rizku.” (Hud, 6)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Gornja ruka je Uzvišenom Allahu draža nego donja. Započni sa onim koga si dužan izdržavati, najbolja sadaka je ona koja je skrivena, ko želi dostojanstvo Uzvišeni Allah će mu dati dostojanstvo, ko želi da bude neovisan od ljudi, Uzvišeni Allah će ga učiniti neovisnim.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko se trudi da zaradi na dunjaluku opskrbu na dozvoljen način, kako bi sačuvao svoju čast i poštedio se prošenja od ljudi, nastojeći da opskrbi svoju porodicu i učini dobro svome komšiji, doći će na Kijametski dan lica sjajnog kao pun mjesec. Ko traži dunjaluk na dozvoljen način, ali želeći da se obogati, da pred drugima pokazuje svoje bogatstvo i hvali se njime, doći će pred Uzvišenog Allaha, na Kijametskom danu, a Uzvišeni Allah će biti srdit na njega.”

Omer, radijallahu anhu, kaže: “Neka niko od vas ne sjedi i ne traži opskrbu govoreći: “Gospodaru podari mi opskrbu.” Dobro znate da sa neba ne pada ni zlato ni srebro.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je Uzvišeni Allah rekao: “Trojici ću ja biti tužitelj na Sudnjem danu: čovjeku koji u ime mene potpiše dogovor / ugovor pa ga ne ispuni, čovjek koji proda slobodnu osobu i hrani se tom cijenom (tj. koji trguje ljudima) i čovjeku koji unajmi radnika koji mu pošteno odradi posao, a on mu ne plati ili ga zakine.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Isplatite radnika prije nego mu se znoj osuši.” 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Uzvišeni Allah kod radnika voli, da posao koji radi, temeljno radi.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obračajući se poslodavcima kaže: “Radnici su vaša braća, Uzvišeni Allah ih je vama povjerio.”

PORUKA:
Pravila naše vjere nalažu da se svakom plati spram veličine njegove žrtve i težine urađenog posla. Uzvišeni Allah nepravdu neće učiniti, a svakog nepravednika će kazniti. Nepravednik je svako ko izrabljuje radnika, a malo ga plaća. Nepravednik je svako ko od radnika traži da radi deset, dvanaest i više sati za platu koja bi bila normalna da je radio osam. Nepravednik je svako ko ne obezbijedi adekvatne uslove za rad.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ne opterećujte ih onim što ne mogu.”

 

(smiley)
Još jedan lijepi petak, Allahu hvala na Milosti Njegovoj. Zaista je hazreti Omer bio posebno pravedan vladar ali i pametan i oštouman insan. Kad samo malo razmislimo možemo lahko doći do zaključka da je sve osim čovjeka na ovom Dunjaluku uznapredovalo i to veoma brzo.

 

Brate i sestro, ti se izdigni iz prašine i pepela. Ti svoj dio radi savjesno i nipošto ne uzimaj ono što nije tvoje. Ne pokušavaj sebe ubijediti da si u pravu jer to ti šejtan prokleti šapuće. Mnoge oko nas je on već ubjedio da mogu i postiti i klanjati ali da su oni ipak važni i da su neko i nešto. I zaista onda vidiš „hadžije“ kako se voze u skupim automobilima a radniku dao minimalnu platu. On i na Tajlandu ljetuje a radnik i petkom i nedeljom radi. Zar može sa vjerom imati veze onaj ko sebi daje za pravo a drugog obespravljuje. Zar se možeš nadati milosti i blagosti ako sam nisi milostiv i blag...

Džuma mubarek...

22.01.2018.

SOHBET PETKOM (19. 01. 2018)

SOHBET PETKOM
(19. 01. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: “Ja Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, na Pravome putu, po objavi Silnoga i Samilosnoga, da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin, pa ko uči Jasin Uzvišeni Allah će mu upisati za njegovo učenje nagradu kao da je proučio Kur’an deset puta.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko prouči Jasin na početku dana ispuniće mu se njegova potreba.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Srce Kur'ana je Jasin, neće ga učiti čovjek koji želi Uzvišenog Allaha i drugi svijet a da mu neće biti oprošteno, učite ga onima koji su na samrti.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nema mejita kome se uči Jasin a da mu Allah neće olakšati,” a u drugom rivajetu: “Kada mu se prouči Jasin Uzvišeni Allah mu pošalje meleka da kaže meleku smrti; ‘Olakšaj Mome robu smrt,’” i u trećem rivajetu: “Kada se ona (sura Jasin) prouči mejitu njome mu se olakša.”

Prenosi se od Enes ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao: “Ko uniđe u mezarje i prouči suru Jasin, a zasluženu nagradu od tog učenja pokloni umrlima, Uzvišeni Allah će toga dana olakšati umrlima dosuđenu im kaznu.“

Ebu Bekr Es-Sidik, radijallahu anhu je rekao: “Ko posjeti jednog ili oba svoja roditelja i tu za za dušu jednog ili oboje od njih prouči suru Jasin, oprostiće im se njihovi raniji prestupi.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko prouči Jasin u noći, tražeći Allahovo zadovoljstvo, biće mu oprošteno u toj noći.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin, volio bi kada bi on bio u srcu svakog insana iz mog ummeta.”

Ibn Abbas, radijallahu anhu, je rekao: “Zaista svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin. Ko prouči Jasin kada osvane biće mu dato blagostanje i napredak u tom danu sve dok ne omrkne, a ko ga prouči na početku noći biće mu dato blagostanje u toj noći sve dok ne osvane. Uistinu će Kur’an biti podignut od stanovnika dženneta i ništa osim (sura) Ta-ha i Jasin neće se učiti.”

17.01.2018.

U more ljubavi došao sam da ronim

U more ljubavi došao sam da ronim,
Do svijeća Voljenog sam došao da gorim
Dersa 'men aref' (ko spoznaje) da naučim.
Da se vežem za muršid-i kamila sam došao.
Asketizma i takvaluka u obzir ne uzimam
Da pijem piće vahdeta (jedinstva) sam došao
Da podarim svoju racio (akl) i razmišljanje (fikr) Hakku,
Lud sam, Ferhat je Lejli došao.
Ilm-i ledun sam vidio u tački,
Zbog ljudi stanja u suzama sam došao
Mutlu osamdesetu je prešao,
Tražim da budem ništa, zato sam došao.

In the sea of love I came to dive,
To the candle of the Beloved I came to burn
The lesson of 'men aref' (who knows) to learn.
To bond to the perfect master I came.
I do not take asceticism and piety into consideration
To drink a beverage of the vahdet (unity) I came
To give up my ratio (aql) and contemplation (fikr) to the Haqq (Truth),
I am crazy, Ferhat reached Leyla.
The hidden knowledge (ilm-i ledun) I found in a point
Because of the people of state(hal) in tears I came
Mutlu is older than eighty,
I want to be nothing, so I came.

15.01.2018.

SOHBET PETKOM (12. 01. 2018)

SOHBET PETKOM
(12. 01. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: “Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.” (El-Mudžadela, 11)

Uzvišeni Allah kaže: “Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, - a i meleki i učeni -, i da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” (Alu-Imran, 18)

Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim …” (En-Nisa, 59)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nije od nas onaj ko ne poštuje starijeg, ni onaj ko nije milostiv prema mlađem, ni onaj ko ne zna pravo i vrijednost učenog.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista je prednost učenjaka nad pobožnjakom kao prednost punog mjeseca nad ostalim zvijezdama. Doista su učenjaci nasljednici poslanika, a poslanici nisu ostavili u naslijeđe ni dinare ni dirheme, nego su ostavili znanje, pa onaj ko ga uzme, uzeo je veliko dobro.”

Sehl b. Abdullah et-Tusteri, rahmetullahi ‘alejhi, je rekao: “Ko želi da gleda u skupove vjerovjesnika, neka gleda u skupove učenjaka.”

Hasan el-Basri, rahmetullahi ‘alejhi, je rekao: “Da nije učenjaka ljudi bi živjeli poput životinja.” I govorio bi: “Učenjaci su poput vode: gdje god se nađu, daju korist.”

Hazreti Alija, radijallahu ‘anhu, je rekao: “Prava koja alim (učenjak) ima nad tobom su da poselamiš sve ljude općenito, a njega posebno, da sjedneš ispred njega, da ne pokazuješ rukom na njega niti da mu namiguješ, da mu ne govoriš ’rekao je taj i taj drugačije od tebe’, i da nikog ne ogovaraš kod njega.”

PREPORUKA:
Imam En-Nevevi, rahmetullahi ‘alejhi, je rekao: “Učenik treba da bude ponizan za znanje učitelja, a njegova poniznost će ga uzdići. Svima nam je poniznost naređena općenito, a ovdje je potrebna posebno. Slijedit će svoga učitelja i savjetovati se sa njim o svojim problemima i raditi po njegovim instrukcijama kao što bolesnik sluša iskusna i vješta ljekara. Vrlina učenika je da nastoji udovoljiti učitelju pa makar se ne slagao sa njegovim mišljenjem, da ga ne ogovara niti širi njegove tajne, da spriječi njegovo ogovaranje ako to čuje, a ako ne može, nek napusti to mjesto, i da ne ulazi kod njega (učitelja) bez njegove dozvole. Kod njega se ulazi lijepa izgleda, čistog srca, bez ikakvih predrasuda, sa abdestom, da ne prelazi preko ljudi, nego da sjedne gdje se završava red osim ako ga pozove učitelj ili prisutni da priđe bliže. Treba da se lijepo ophodi sa svojim kolegama i slušaocima na predavanju, jer i njegovo lijepo ponašanje sa njima je lijepo ponašanje sa učiteljem i poštivanje njegova predavanja.”

(smiley)
Ukratko moj brate i sesto. Voli nauku i znanje i tezi tome. Pazljivo biraj svoga ucitelja a kad ga nadjes onda budi jos pazljiviji. I ne trazi savjet ako nisi spreman da ga slijedis. Pogazi svoje "ja" i moci ces biti bolji. Ne budi od onih sto ionako vec sve znaju. Time ce tvoja odgovornost biti veca.
Slava i hvala pripadaju Gospodaru a svaki od nas ima neku svoju deredzu.

A "ja" sam ionako niko i nista, a opet sretan sam sa onim sto imam, pa hvala Allahu...

09.01.2018.

SOHBET PETKOM (05. 01. 2018)

SOHBET PETKOM (05. 01. 2018)
Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!
Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, zapišite kada jedan od dru­gog pozajmljujete do određenog roka… i navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvatite kao svjedoke; … i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pisme­no, bio mali ili veliki sa naznakom roka vraćanja. To vam je kod Uzvišenog Allaha isprav­nije i prilikom svjedočenja jače, i da ne sumnjate – bolje.” (EI-Bekare, 282.)
Uzvišeni Allah kaže: “A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite” (El-Bekare, 280)
Ovaj kur’anski ajet se odnosi, ako je dužnik u neimaštini i oskudici i nije u stanju da vrati dug kada istekne rok vraćanja, obaveza je onome ko mu je posudio da ga pričeka dok ne bude imao. A bolje djelo od toga je da mu taj dug pokloni kao sadaku.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Bio je jedan trgovac koji je pozajmljivao ljudima imetak, pa kada bi vidio onog ko je u neimaštini i oskudici (od njegovih dužnika) rekao bi svojim mladićima: ‘Pređite mu preko toga (oprostite mu dug) ne bi li Uzvišeni Allah prešao preko naših grijeha, pa mu je Uzvišeni Allah prešao preko njegovih grijeha.’”
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko pričeka dužnika koji je u oskudici i neimaštini ili mu pređe preko duga, Uzvišeni Allah će ga staviti u Svoj hlad (na Sudnjem danu).”
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ušao sam u Džennet i vidio da je sadaka nagrađena sa deset, a davanje u zajam sa osamnaest nagrada, pa rekoh: ‘O Džibrilu, kako je to sadaka nagrađena sa deset a davanje u zajam sa osamnaest nagrada – sevapa?’ On reče: ‘Zato što sa­daka ponekad padne u ruku bogatog (ne uvijek siromašnom), a davanje u zajam stigne samo onom ko je potreban.’”
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko čeka dužnika ili siroma­ha imaće za svaki dan čekanja vrijednost toga duga upisanog u sadaku i to prije nego što dospije vrijeme za isplatu duga. A kada dospije ugovoreni rok isplate; pa ga i preko roka čeka i odgađa mu dug, imaće za svaki dan čekanja dvostruku vri­jednost duga upisanu njemu kao sadaka.”
Osoba koja preuzima stvar ili novac u zajam čini zajmodavaocu dovu: Barekellā­hu leke fī ehlike ve mālike – Allah blago­slovio tebe, tvoju porodicu i tvoju imovinu.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah sa dužnikom koji nije isplatio svoj dug sve dotle dok njegov dug ne bude upotrijebljen u ono što Uzvišeni Allah mrzi.“
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko uzme imetak ljudi namjeravajući njegovo oduživanje i ispunjenje, Uzvišeni Allah će to za njega odužiti (ako on ne mogne), a ko uzme imetak dru­gih želeći njegovo upropaštavanje, upro­pastit će ga Uzvišeni Allah.“
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Postoje dvije vrste duga: ko umre (kao dužnik) a imao je namjeru da dug vrati, ja sam njegov zaštitnik i jamac; ko umre pod dugom a nije imao namjeru da dug vrati dug će se namiriti njegovim dobrim djelima na Dan kada neće biti ni zlata ni srebra.“
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čuvajte se duga, jer je to briga noću, a poniženje danju.”
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Uzvišenom Allahu su najdraža djela: nahraniti gladna siroma­ha, odužiti mu dugove i riješiti ga briga i tegoba.“
DOVA PROTIV DUGOVA:
Allāhumme innī e'ūzu bike minel-hemmi vel-hazen, ve e'ūzu bike minel-adžzi vel-kesel, ve e'ūzu bike minel-džubni vel-buhl, ve e'ūzu bike min galebetid-dejni ve kahrir-ridžāl!
Uzvišeni Allahu, Tebi se utječem od brige i tuge! I utječem ti se od nemoći i lijenosti! I utječem ti se od kukavičluka i škrtosti! I utječem ti se od mnoštva dugova i ljudske nadmoći (poniženja u koje me mogu dovesti ljudi)

Sufizam
<< 01/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031